Created with and performed by PoemaTheatre for an art exhibition “Cinema of andalusian dog“, State budgetary institution of culture «exhibition hall » Solyanka WPA».
choreography: Evgenia Chetvertkova
performance:  Vladimir Ermachenkov, Milya Kashapova, Violetta Morozenko, Tanya Altapova, Evgenia Chetvertkova, Emil Agaev, Aleksey Kirsanov
sound: Eugene Kazakov
Moscow, 2016