choreography                 solo works                   participative projects                    for kids                     workshops/labs                     photography                   bio

choreography: Evgenia Chetvertkova
performance:  Vladimir Ermachenkov, Milya Kashapova, Violetta Morozenko
Moscow, 2016