choreography: Evgenia Chetvertkova
performance:  Vladimir Ermachenkov, Milya Kashapova, Violetta Morozenko
Moscow, 2016