TRANSLATION

PoemaTheatre for the exhibition by Sergey Katran “Untill the word escapes”.
choreography: Evgenia Chetvertkova
performance:  Vladimir Ermachenkov, Milya Kashapova, Violetta Morozenko
Moscow, Gallery 21, 2016