Two versions of a piece were created  with and performed by PoemaTheatre for 2 russian site-speciefic festivals Archstoyanie 2015 and Open Streets festival 2014
choreography: Evgenia Chetvertkova
performance:  Vladimir Ermachenkov, Olga Krasnikh, Nadine Nazarova, Tanya Altapova, Violetta Morozenko, Svetlana Karimova, Anastasiya Sherbakova, Emil Agaev
images: Evgeny Vtorov, Olga Chicherinova
Moscow, 2014, Nikola-Lenivets, 2015