COMMON PLACE
A performance created with and performed by PoemaTheatre for Moscow Burning Man Decompression festival.
choreography: Evgenia Chetvertkova
performance: Ekaterina Tarnovskaya, Liza Vladimiriva, Maria Tirskaja, Milya Kashapova, Violetta Morozenko,  Nazar Rakhmanov, Alina Lotkova, Olesya Zhuravleva
images: Evgeny Vtorov
Moscow, 2015