choreography                 solo works                   participative projects                    for kids                     workshops/labs                     photography                   bio

CELL
Choreographed by Yuko Kaseki for PoemaTheatreInspired by images of Louis
choreography: Yuko Kaseki
performance: Yuko Kaseki, Vladimir Ermachenkov, Evgenia Chetvertkova, Milya Kashapova, Violetta Morozenko
sound: Eugene Kazakov
light: Elena Perelman
images: Leonid Selemenev

DK “Trekhgorka”
Moscow, 2016